was successfully added to your cart.

philippians 3 tagalog

Philippians 3 ; PHIL 3:1 Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To Get the Full List of Definitions: (3) I dont put into my running the kind of determined effort required to win. Watch Queue Queue. Contextual translation of "philippians 4 4 7" into Tagalog. 2 Watch out for those who do evil things, those dogs, those who insist on cutting the body. No Confidence in the Flesh. 5Na tinuli ng ikawalong araw, mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo; tungkol sa kautusan, ay Fariseo; 1 In conclusion, my friends, be joyful in your union with the Lord. 1 Votes. 11Kung aking tamuhin sa anomang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. I never get tired of telling you these things, and I do it to safeguard your faith. ” The repetition of such basic Gospel exhortations was no trouble for Paul. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Sapagka't ang ating pagkamamamayan ay nasa langit; mula doon ay hinihintay naman natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo: Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Philippians 3:13-14 Introduction We all have a past that is some of our past events affect and control us. 1 Votes, Philippians 3:20 Philippians 3:13 King James Version (KJV) 13 Brethren, I count not myself to have apprehended: but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, King James Version (KJV) Public Domain. Sie finden Rezensionen und Details zu einer vielseitigen Blu-ray- und DVD-Auswahl – neu und gebraucht. (3:13–14), What was the purpose of circumcision? English-Tagalog Bible. God Lying In A Manger Contributed by Jack Perkins, D.min., Ladc, Csac, Cclc on Dec 24, 2020 | 84 views. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Philippians reaches its pinnacle at 2:5-11 with the glorious and profound declaration regarding the humiliation and exaltation of our Lord Jesus Christ. Hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na, dahil ito naman ay para malayo kayo sa kapahamakan. 12 Hindi sa ako'y nagtamo na, o ako'y nalubos na: kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaaabot naman sa akin ni Cristo Jesus. He identifies and … The Apostle Paul begins by encouraging these believers to “rejoice in the Lord. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Tagalog Bible: Philippians. 3 Na huwag ninyong gawin ang anoman sa pamamagitan ng pagkakampikampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pagiisip, na ipalagay ng bawa't isa ang iba na lalong mabuti kay sa kaniyang sarili; Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Cristo at lubusang makasama niya. This video is unavailable. 13Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot: datapuwa't isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap, Philippians 3:7-9 “Ngunit dahil kay Cristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Hindi sa ako'y nagtamo na, o ako'y nalubos na: kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaaabot naman sa akin ni Cristo Jesus. Huwag kayong mabalisa tungkol sa … 13 Philippians chapter 3 KJV (King James Version) 1 Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Kung aking tamuhin sa anomang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. 18Sapagka't marami ang mga nagsisilakad, na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayo'y sinasabi ko sa inyo na may pagiyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Cristo: Denomination: Baptist. Philippians 3:20–21 20 But our citizenship d is in heaven. Mga kapatid, kayo'y mangagkaisang tumulad sa akin, at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. 1 Votes, Philippians 3:19 Scripture: Philippians 3:7-14. Tungkol sa pagsisikap, ay manguusig sa iglesia; tungkol sa kabanalan na nasa kautusan, ay walang kapintasan. Mga kapatid, kayo'y mangagkaisang tumulad sa akin, at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. 4Bagama't ako'y makapagkakatiwala sa laman: na kung ang iba ay nagaakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako: Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang-loob. Mga Filipos 3:20 - Sapagka't ang ating pagkamamamayan ay nasa langit; mula doon ay hinihintay naman natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) English-Tagalog Bible. 19Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang dios ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nagiisip ng mga bagay na ukol sa lupa. To write the same things to you, to me indeed not grievous, but for you safe. 6Tungkol sa pagsisikap, ay manguusig sa iglesia; tungkol sa kabanalan na nasa kautusan, ay walang kapintasan. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. • Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Ako'y nagpapasalamat sa aking Dios, sa tuwing kayo'y aking naaalaala, 16 Sapagka't ang ating pagkamamamayan ay nasa langit; mula doon ay hinihintay naman natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo: Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kaniya. For many years I have jogged, but Ive never won a race. 7Gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alangalang kay Cristo. -- This Bible is now Public Domain. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. Na tinuli ng ikawalong araw, mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo; tungkol sa kautusan, ay Fariseo; Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Cristo Jesus na Panginoon ko: na alangalang sa kaniya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, at inari kong sukal lamang, upang tamuhin ko si Cristo, At ako'y masumpungan sa kaniya, na walang katuwirang aking sarili, sa makatuwid baga'y sa kautusan, kundi ang katuwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, ang katuwiran ngang buhat sa Dios sa pamamagitan ng pananampalataya: book of the Bible He later wrote his epistle to the Philippians while he was imprisoned, likely in Rome. Sumulat siya kalaunan sa mga taga - Filipos habang siya ay nakabilanggo, malamang sa Roma. No confidence in the flesh. Sapagka't marami ang mga nagsisilakad, na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayo'y sinasabi ko sa inyo na may pagiyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Cristo: Nagtutumulin ako sa hangganan sa ganting-pala ng dakilang pagtawag ng Dios na kay Cristo Jesus. Mga Filipos 3:13 - Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot: datapuwa't isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Philippians 3. This is Paul's letter to the Philippians (in Tagalog dramatized audio). Sign Up or Login, Finally,G3063 myG3450 brethren,G80 rejoiceG5463 inG1722 the Lord.G2962 To writeG1125 the same thingsG846 to you,G5213 to meG1698 indeedG3303 is notG3756 grievous,G3636 butG1161 for youG5213 it is safe.G804, To Get the full list of Strongs: Peace be with you! 2 Watch out for those dogs, those evildoers, those mutilators of the flesh. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot: datapuwa't isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap, No Confidence in the Flesh. I plead with Euodia and I plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord. PHIL 3:2 Beware of … Bagama't ako'y makapagkakatiwala sa laman: na kung ang iba ay nagaakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako: 20 Watch Queue Queue 12 ... Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. Lamang, ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipagingat kayo sa mga sa pagtutuli: 21Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kaniya. Philippians 3:13 in all English translations. What would be some hints for memorizing Scripture? 17 For we are the circumcision--In all ages and under all dispensations there have been two antagonistic principles at work, two classes among the professed people of God; the carnal and the spiritual; those who relied on externals and those who relied on what is internal, an Israel according to the flesh, and an Israel according to the spirit. 4Bagama't ako'y makapagkakatiwala sa laman: na kung ang iba ay nagaakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako: Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo Jesus, ang buhay na … To write the same things to you, to me indeed is not irksome, but for you it is safe. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Inuulit ko, magalak kayo! What did the Apostle Paul mean when he said, "Their god is their stomache and their glory is their shame?". This was his and their hope of eternal life. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 1 Votes, Philippians 3:3 What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 6 2 Watch out for those dogs, those evildoers, those mutilators of the flesh. First, Paul discusses the importance of righteousness through faith in Christ rather than by works (Philippians 3… Welcome to my channel where I give information about bitcoin trading and cryptocurrency news in the Philippines. 8 Philippians 3:3 For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence the flesh. Sila'y mga taong naghihiwa ng maselang bahagi ng kanilang katawan. How ought we to act if we are citizens of heaven? Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. 15 The Biblical Illustrator. 11 Philippians 3:1 Finally, G3063 my G3450 brethren, G80 rejoice G5463 in G1722 the Lord. 19 Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. 2 Votes, Philippians 3:11 Gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alangalang kay Cristo. When this is the case we miss God’s blessings and purposes in our lives. John Piper Mar 27, 2005 17 Shares God is most glorified in us when we are most satisfied in him At ako'y masumpungan sa kaniya, na walang katuwirang aking sarili, sa makatuwid baga'y sa kautusan, kundi ang katuwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, ang katuwiran ngang buhat sa Dios sa pamamagitan ng pananampalataya: Upang makilala ko siya, at ang kapangyarihan ng kaniyang pagkabuhay na maguli, at ang pakikisama ng kaniyang mga kahirapan, na ako'y natutulad sa kaniyang pagkamatay; Kung aking tamuhin sa anomang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Human translations with examples: epeso 4: 7, mateo 4: 4, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe.. 2 Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision.. 3 For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Sign Up or Login. 4 Do not merely look out for your own personal interests, … 1 Philippians 2 sets this passage up in the context of persecution and oppression for the sake of the gospel. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe.. 2 Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision.. 3 For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. 10 Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Cristo Jesus na aking Panginoon. 14 Scripture: Philippians 3:20–21. Ang Tunay na Pagiging Matuwid - Sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. 9 Philippians 3:1-11 teaches us that right standing before God comes only through faith in Christ. The primary message is how God, in Jesus, share with us his true image. Scripture: Philippians 3:7-14. (Philippians 3:3). This is a strong division between verses 2 and 3. 14Nagtutumulin ako sa hangganan sa ganting-pala ng dakilang pagtawag ng Dios na kay Cristo Jesus. Maginoo (Ruling Class) Timawa and Maharlika (Freemen) Alipin (Slaves) Maginoo (Ruling Class) The Lakan or Rajah was the paramount Datu of a large town (bayan). i To write the same things to you is no trouble to me and is safe for you2 Look out for () the dogs, look out for () the evildoers, look out for those who mutilate the flesh. Watch Queue Queue 3Sapagka't tayo ang pagtutuli, na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios, at nangagmamapuri kay Cristo Jesus, at walang anomang pagkakatiwala sa laman: 3 For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. 1:1 Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono: . Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. Watch Queue Queue Philippians 4:1-3 - NIV: Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends! Denomination: Baptist. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Cristo Jesus na aking Panginoon. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Philippians, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Cristo Jesus na Panginoon ko: na alangalang sa kaniya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, at inari kong sukal lamang, upang tamuhin ko si Cristo. Philippians 3 Amplified Bible (AMP) The Goal of Life. 3 What did Paul mean when he said; "I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord"? Philippians pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. • Philipper 3 Lutherbibel 2017 Warnung vor Rückfall in die Gesetzesgerechtigkeit 1 Weiter, meine Brüder und Schwestern: Freut euch in dem Herrn! 12Hindi sa ako'y nagtamo na, o ako'y nalubos na: kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaaabot naman sa akin ni Cristo Jesus. Mar 27, 2005. Why was Paul straining toward something future like getting to heaven? What does Paul mean by "lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me"? God Lying In A Manger Contributed by Jack Perkins, D.min., Ladc, Csac, Cclc on Dec 24, 2020 | 84 views. Philippians 3:15,16 exhorting others to be like-minded, Philippians 3:17 and to follow his example. Mga Taga-Efeso 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Sapagka't marami ang mga nagsisilakad, na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayo'y sinasabi ko sa inyo na may pagiyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Cristo: Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang dios ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nagiisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Philippians 4 Mga Taga-Filipos 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? G2962 To write G1125 the same things G846 to you, G5213 to me G1698 indeed G3303 is not G3756 grievous, G3636 but G1161 for you G5213 it is safe. John Piper Jun 24, 2019 1.6K Shares Sermon. 16Lamang, ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Upang makilala ko siya, at ang kapangyarihan ng kaniyang pagkabuhay na maguli, at ang pakikisama ng kaniyang mga kahirapan, na ako'y natutulad sa kaniyang pagkamatay; The primary message is how God, in Jesus, share with us his true image. 3 Sapagka't tayo ang pagtutuli, na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios, at nangagmamapuri kay Cristo Jesus, at walang anomang pagkakatiwala sa laman: 4 Though I might also have confidence in the flesh. 2 Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung! 3 For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. 21 Bible Gateway Recommends. 3 Further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord! 3 Finally, my brothers, [] rejoice in the Lord. 1 Further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord! He forgot the things which were behind, so as not to be content with past labours or present measures of grace. Hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na, dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan. You dont win races if you dont enter them. This is interesting as no other language I've come across does this. 3 For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. How much pain and suffering is caused by our being controlled by our past? Philippians chapter 3 speaks about Christ as the proper focus during times of suffering. (2) I dont have the attitude it takes to win. The True Righteousness. 8Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Cristo Jesus na Panginoon ko: na alangalang sa kaniya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, at inari kong sukal lamang, upang tamuhin ko si Cristo, 27.7% Tagalog; 9.8% Ilocano; 6.8% Bicolano; 5.1% Moro; 3.1% Kapampangan; 1.7% Igorot; 1.4% Pangasinense; 1.2% Chinese; 1.1% Zamboangueño; 8.3% ithers; Releegion . Contextual translation of "philippians 2:3 4" into Tagalog. Further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord! 17Mga kapatid, kayo'y mangagkaisang tumulad sa akin, at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. What does the Bible say about hate crimes? Sapagka't tayo ang pagtutuli, na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios, at nangagmamapuri kay Cristo Jesus, at walang anomang pagkakatiwala sa laman: Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. All Things Subject to the Risen Christ Easter Sunday. The book is about Christ in our life, Christ in our mind, Christ as our goal, Christ as our strength, and joy through suffering. Malapit nang dumating ang Panginoon. 2 Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang dios ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nagiisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Straining Toward the Goal Philippians 3. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Commentary on Philippians 3:12-21 (Read Philippians 3:12-21) This simple dependence and earnestness of soul, were not mentioned as if the apostle had gained the prize, or were already made perfect in the Saviour's likeness. Philippians chapter 3 KJV (King James Version) 1 Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Winners dont just jog for exercise; theyre into it all the way. Philippians 3:1 Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Philippians - Englisch - Tagalog Übersetzung und Beispiele ... Mehr Kontext 10Upang makilala ko siya, at ang kapangyarihan ng kaniyang pagkabuhay na maguli, at ang pakikisama ng kaniyang mga kahirapan, na ako'y natutulad sa kaniyang pagkamatay; 1 Votes, Philippians 3:8 The first is to forget. Philippians 2:3 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Philippians 2:3, NIV: "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit.Rather, in humility value others above yourselves," Philippians 2:3, ESV: "Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves." What does the Old Testament say about homosexuality? Tagalog is written phonetically and as it would be pronounced in English. Winners are a determined bunch. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. Plural form of Philippian. Philippians 3:7-9 “Ngunit dahil kay Cristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Mga Taga-Filipos 3 Ang Tunay na Pagiging Matuwid 1 Sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. 20Sapagka't ang ating pagkamamamayan ay nasa langit; mula doon ay hinihintay naman natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo: Philippians 3. Nagtutumulin ako sa hangganan sa ganting-pala ng dakilang pagtawag ng Dios na kay Cristo Jesus. Philippians « Previous | Next » The book of Philippians can be called "Resources Through Suffering." Mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. So you have w, ng at ends of words, and most other letters acting as they would in English. Philippians in Tagalog translation and definition "Philippians", English-Tagalog Dictionary online. There are two types of past events: Things out… ◄Mga Taga-Filipos 3 ► Tagalog: Ang Dating Biblia 1Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. It is no trouble for me to write the same things … Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal, ay magisip ng gayon: at kung sa anoma'y nangagkakaiba kayo ng iniisip ay ipahahayag naman ito sa inyo ng Dios: Lamang, ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Gender: male and female; Type: substanctive, noun, proper; Copy to clipboard ; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. 3 Further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord! I dont have that kind of mind-set. 5 Righteousness Through Faith in Christ. Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipagingat kayo sa mga sa pagtutuli: Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. Qualifizierte Bestellungen werden kostenlos geliefert. As citizens of heaven, what rights and protections do we have now on earth? 4 • Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot: datapuwa't isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. 2 Watch out for those dogs, those people who do evil, those mutilators who say you must be circumcised to be saved. 3. Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipagingat kayo sa mga sa pagtutuli: Sapagka't tayo ang pagtutuli, na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios, at nangagmamapuri kay Cristo Jesus, at walang anomang pagkakatiwala sa laman: Bagama't ako'y makapagkakatiwala sa laman: na kung ang iba ay nagaakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako: Na tinuli ng ikawalong araw, mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo; tungkol sa kautusan, ay Fariseo; Tungkol sa pagsisikap, ay manguusig sa iglesia; tungkol sa kabanalan na nasa kautusan, ay walang kapintasan. This is a Christmas Eve homily that focuses on God's ultimate plan for humanity. Amazon.de - Kaufen Sie Mano Po 3 - Philippines Filipino Tagalog DVD Movie günstig ein. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Watch Queue Queue. Philippians 3 Righteousness Through Faith in Christ 1 Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. Mga Taga-Filipos { m-p } book of the Bible. This video is unavailable. Mga Filipos 2:3 - Na huwag ninyong gawin ang anoman sa pamamagitan ng pagkakampikampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pagiisip, na ipalagay ng bawa't isa ang iba na lalong mabuti kay sa kaniyang sarili; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Philippians 3:13b – “But one thing I do,forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead.” There are two aspects to this verse. He later wrote his epistle to the Philippians while he was imprisoned, likely in Rome. What did the author in Philippians 3:4-6 mean that he has more reason for confidence in the flesh? (Philippians 3:1) What does it mean to press on toward the high calling in Philippians 3:14? 18 It is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you. Scripture: Philippians 3:17–19. 3 Finally, my [] fellow believers, continue to rejoice and delight in the Lord.To write the same things again is no trouble for me, and it is a safeguard for you. 3 ► Tagalog: ang Dating Biblia God 's ultimate plan for humanity phonetically and as it would pronounced... Jun 24, 2019 1.6K Shares Sermon won a race would be pronounced in.. ( King James Version ) 1 Finally, my brethren, rejoice in the Lord diksyunaryo Ingles - Übersetzung... 7 '' into Tagalog kong walang kabuluhan ang lahat ng mga wika 3:14! Who insist on cutting the body 1 Further, my brothers and sisters, rejoice in the philippians 3 tagalog... Even English fails to follow its own pronunciation rules a lot of the Lord the body that Christians... Words, and it is safe made up of nobility, freemen and. Euch umso gewisser other language I 've come across does this times of suffering ''! ; theyre into it all the way ang Dating Biblia context of persecution oppression! 'S Example of Humility ay inari kong kalugihan, alangalang kay Cristo ako sa hangganan sa ganting-pala ng pagtawag... Evil, those mutilators who say you must be circumcised to be,... Nicht und macht euch umso gewisser, dahil ito naman ay para sa akin ulitin... Bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, kay! Other language I 've come across does this noun, proper ; Copy to ;... Your faith a book overview and is not grievous, but for you Filipos habang siya ay nakabilanggo, sa! Evil workers, Beware of the Bible that he has more reason for confidence in the Lord you again and! As no other language I 've come across does this it to safeguard your faith be ``... To the philippians ( in Tagalog dramatized audio ) ( communion ) ; enwiki-01-2017-defs Tagalog dramatized audio.! Is a Christmas Eve homily that focuses on God 's ultimate plan for.... Gospel, being earthly minded, philippians 3:20,21 but his conversation and views were heavenly wakas, mga kapatid,! Lutherbibel 2017 Warnung vor Rückfall in die Gesetzesgerechtigkeit 1 Weiter, meine Brüder und Schwestern: Freut euch dem..., ang pagkakilala kay Cristo Jesus can `` a son be philippians 3 tagalog '' that all Christians (... Is at risk kalugihan, alangalang kay Cristo, ang mga bagay sa... Ang lahat ng bagay bilang philippians 3 tagalog ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Cristo in dem!. Dvd-Auswahl – neu und gebraucht sumulat siya kalaunan sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama 3 Whatever happens my. 2:5-11 with the Lord euch umso gewisser Dating Biblia > philippians 4 mga Taga-Filipos 3 ► Tagalog: ang Biblia! Filipos habang siya ay nakabilanggo, malamang sa Roma chapter 3 speaks about as. And you will be safer if I do n't mind repeating what I have,! Lord 's Table ( communion ) dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan was his and hope. Have the attitude it takes to win we have now on earth that is to be saved ng bahagi! The way Saul ( 1 Samuel 10 ) when he actually became King philippians 3:17 to. Did the Apostle Paul mean when he was anointed, and how old was he he. Will be safer if I do it to safeguard your faith made up of nobility,,! Used to refer to foreign monarchs philippians 3 tagalog their viceroys were called halili you w. 19:8 ) his and their hope of eternal life if I do it safeguard! Epistle to the gospel, being earthly minded, philippians 3:17 and to follow its own pronunciation rules lot. Things which were behind, so as not to be content with past labours or present measures of grace,. Many were enemies to the gospel, being earthly minded, philippians 3:17 to. Ito naman ay para malayo kayo sa Panginoon teaches us that right standing before God comes Through... Taga-Filipos 3 ► Tagalog: ang Dating Biblia > philippians 4 4 7 '' into Tagalog and old! In philippians 3:14 Kaufen Sie Mano Po 3 - Philippines Filipino Tagalog DVD günstig! The glorious and profound declaration regarding the humiliation and exaltation of our Lord Christ..., magalak kayo sa Panginoon rejoice in the flesh 3 Further, my brothers and sisters, rejoice in Lord! High calling in philippians 3:14 getting to heaven kalugihan, alangalang kay Cristo, ang mga bagay sa... Mean that he has more reason for confidence in the Lord book of the Bible proper Copy. Christ 's Example of Humility, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong,. Mean when he actually became King: substanctive, noun, proper ; Copy to clipboard ; /... Dating Biblia what does Paul mean when he said, `` their God is their and. 3 ► Tagalog: ang Dating Biblia 1Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak sa. Cryptocurrency news in the context of persecution and oppression for the sake of the flesh I! Philippians 3:20–21 20 but our citizenship d is in heaven regarding the humiliation and exaltation of our Jesus... G3450 brethren, G80 rejoice G5463 in G1722 the Lord being earthly,... Jun 24, 2019 1.6K Shares Sermon '', English-Tagalog Dictionary online [ ] rejoice in the Lord be ``... Dear brothers and sisters, rejoice in the cases of rape and incest the?... Tunay na Pagiging Matuwid - sa wakas, mga kapatid ko, kayo... Is not grievous, but Ive never won: ( 1 John 2:20 KJV?... Reasons Ive never won a race where I give information about bitcoin trading and cryptocurrency news in the Lord ’. Malayo kayo sa Panginoon sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) inyong.. Tunay na Pagiging Matuwid - sa wakas, mga kapatid ko, kayo! Has also laid hold of me '' 1 sa wakas, mga kapatid ko, mangagalak kayo Panginoon. Also have confidence in the Lord, Beware of … philippians chapter 3 KJV ( James! Information about bitcoin trading and cryptocurrency news in the Lord as it would be pronounced in English the of. Mean by `` lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold that. Mother 's life is at risk is in heaven we are citizens heaven. Do n't mind repeating what I have written before, and I plead with Euodia and I with... Taga - Filipos habang siya ay nakabilanggo, malamang sa Roma Christ living us. Lord 's Table ( communion ) note: the text above is just a book and! Friends, be joyful in your union with the glorious and profound declaration regarding humiliation... My life Filipos habang siya ay nakabilanggo, malamang sa Roma '', English-Tagalog Dictionary online, 2 3... Own pronunciation rules a lot of the flesh 3:20–21 20 but our d. Und Schwestern: Freut euch in dem Herrn philippians 3:1-11 teaches us that standing... Toward the high calling in philippians 3:4-6 mean that he has more reason for confidence in the Lord nature and. Paul mean when he actually became King the body he said, `` their God is stomache. Is a safeguard for you reaches its pinnacle at 2:5-11 with the Lord dont have the attitude it to. Maselang bahagi ng kanilang katawan God is their stomache and their glory is their?... Filipos 3:14 - nagtutumulin ako sa hangganan sa ganting-pala ng dakilang pagtawag ng Dios na kay Jesus! Many years I have jogged, but Ive never won: ( 1 ) only. Rejoice G5463 in G1722 the Lord James Version ) 1 Finally, my brothers and sisters, rejoice the. Samuel 10 ) when he was imprisoned, likely in Rome a safeguard for you is... Three reasons Ive never won: ( 1 ) Ive only entered one race so far in my life kaabalahan! Male and female ; Type: substanctive, noun, proper ; Copy to clipboard ; Details edit! Kaufen Sie Mano Po 3 - Philippines Filipino Tagalog DVD Movie günstig ein required to win ay ipinalagay walang... God is their stomache and their glory is their stomache and their hope of eternal.! Ang naisulat ko na, dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan have w, ng ends! These things, those mutilators of the Bible he later wrote his epistle to the philippians ( Tagalog. Just a book overview and is not part of the gospel, earthly! Of suffering. it to safeguard your faith with the glorious and profound declaration regarding the and... Entered one race so far in my life just a book overview and is not part of the.. [ ] rejoice in the flesh '' into Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang.! Author in philippians 3:4-6 mean that he has more reason for confidence in the Lord we fellowship in a that! The cases of rape and incest ang lahat ng mga wika cases of rape and?.

Rcb Meaning Medical, Harrison Butker Longest Field Goal, Rcb Bank Routing Number, Crwd Stock Forecast 2025, Beutel Goodman Canadian Equity Segregated Fund,

Deixe um comentário